2014-09-24

Sprawdź przed wynajmem

Podpowiadamy na co trzeba zwrócić uwagę podpisując umowę najmu z galerią handlową.

Sprawdź przed wynajmem Fot.sxc.hu/acerin

Zanim podpiszesz umowę na wynajem lokalu w centrum lub galerii handlowej, warto dokładnie przeczytać dokument i dobrze przeanalizować warunki współpracy. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji w przypadku ewentualnych sytuacji spornych. Zarządzający centrami handlowymi niechętnie przystają na kompromisy, a próby negocjacji i zmiana warunków po podpisaniu umowy jest już niemożliwa. Na co więc warto zwrócić uwagę podczas lektury umowy najmu?

Stawki najmu

Czynsz za wynajem powierzchni w galeriach i centrach handlowych jest najczęściej naliczany od obrotu. Najemca musi więc przygotować się na to, że co miesiąc będzie dostarczał zarządcy wykaz wpływów, oświadczenia o osiągniętych obrotach lub inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów w danym miesiącu działalności. Przed podpisaniem umowy warto więc upewnić się, czy za niedostarczenie wskazanych przez zarządcę dokumentów w wyznaczonym terminie grożą kary i jaka jest ich wysokość (najczęściej najemca płaci karę za każdy dzień spóźnienia).

 Kary umowne

W każdym przypadku niedotrzymywania warunków umowy zarządca może naliczyć najemcy karę. Przed rozpoczęciem współpracy warto więc uściślić co i w jakim zakresie może być uznane przez zarządcę za działanie podlegające karze (oraz jaka jest jej wysokość). Trzeba się również dowiedzieć czy istnieje możliwość zmniejszenia wysokości kary w zamian za częściowe wypełnienie obowiązków przez najemcę.

 Opłaty eksploatacyjne

W większości przypadków czynsz naliczany jest od dnia rozpoczęcia działalności, czyli otwarcia sklepu bądź punktu usługowego. Z kolei opłaty eksploatacyjne (za użytkowanie powierzchni wspólnej, w tym: utrzymanie czystości, oświetlenie części wspólnej obiektu, ochronę i utrzymanie parkingów) - już od dnia, w którym lokal zostaje przekazany najemcy. Zwykle, zgodnie z zapisami w umowie, najemca zobowiązuje się do uiszczania opłat nawet w sytuacji przestoju centrum handlowego lub najmowanego lokalu z przyczyn od niego niezależnych (np. zmiana terminu otwarcia obiektu). Umowa powinna więc zawierać zapis o zasadach uiszczania i wysokości opłat w okresie przestoju obiektu lub lokalu z powodu, który nie wynika z działalności wynajmującego.

Wielkość powierzchni najmu

Obliczając wielkość powierzchni najmu zarządca korzysta z przyjętych norm pomiarowych. W Polsce pomiaru powierzchni najmu dokonuje się w oparciu o jedną z dwóch norm: ASI/BOMA wydawanej przez Organizację Właścicieli i Zarządców Nieruchomości lub standardów TEGoVA Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Nieruchomości. Każda z nich generuje inny wynik. Warto więc sprawdzić, z jakiej normy korzysta zarządca wybranego centrum handlowego i czy jest ona zgodna ze wzorem publikowanym przez organizacje, które je wydają.

Adaptacja wnętrza lokalu

Każdy najemca zobowiązuje się dostosować lokal do przepisów budowlanych i indywidualnych wymagań obowiązujących w danym centrum handlowym. Warto więc uściślić, kto i w jakim zakresie odpowiada za prace adaptacyjne oraz czy najemca ma swobodną rękę przy wyborze wykonawcy (bywa, że jest on narzucony przez zarządcę obiektu). (asie)